Cây Me Thái Lùn Siêu Trái Chiết Cành 2

Cây Me Thái Lùn Siêu Trái Cây Ghép Nhanh Trái

60.000 

Cây Me Thái Lùn Siêu Trái Cây Ghép Nhanh Trái

Dòng me thái ngọt cao sản – cây thích hợp trồng chậu vẫn cho trái

Cây Cho Trái nhanh trong vòng 4-6 tháng