Cây Nho Thân Gỗ 12 Vụ 5 Năm Tuổi Đang Trái Cao 1m5

2.200.000 

Cây Nho Thân Gỗ 12 Vụ 5 Năm Tuổi Đang Trái

Kích Thước: Cao 1m5

Cho Trái: cả 12 tháng trong năm